หน้าแรก
คลิปวีดีโอ
document การบ่งชี้ความรู้ : แผน 1 เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มี Service mind
(31 Mar, 2016) (41)
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
(10 Mar, 2016) (49)
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
(27 Aug, 2015) (136)
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
(07 Aug, 2015) (161)
document เกร็ดความรู้ !
(23 Jul, 2015) (142)
  การจัดการความรู้
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานที่ดำเนินงานในปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2558
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานและกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  folder การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 มีแผนการจัดการความรู้ 7 แผน คือ แผน 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผน 2 พัฒนาบุคลากร แผน 3 พัฒนาการเรรียนการสอน แผน 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ แผน 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ แผน 6 บริการวิชาการ แผน 7 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
  folder การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
  folder การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดการความรุ้ สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2551
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ ของการจัดการคาวมรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
 
 
  folder รวมข้อมูลเก่า ๆ
รวมข้อมูลเก่า ๆ
 
 
  คลังความรูั
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2551
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2551
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2552
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2552
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2553
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2553
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2554
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2554
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2555 (27)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2555
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556 (47)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2556
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557 (55)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2557
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2558 (2)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2558
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2559
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2559
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2560
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2560
 
 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
  folder งานวิจัยปี2557
งานวิจัยปี2557
  folder งานวิจัยปี2556
งานวิจัยปี2556
 
 
บทความที่มีผู้ชมมากที่สุด (Most Views)
บทความล่าสุด (Recent Articles)


In spite of the fact that Viagra is considered to be a medicine available strictly by prescription over the counter Viagra.