หน้าแรก
คลิปวีดีโอ
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
(18 May, 2016) (22)
document การแสวงหาความรู้
(18 May, 2016) (14)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
(18 May, 2016) (15)
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
(18 May, 2016) (14)
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
(18 May, 2016) (19)
  การจัดการความรู้
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานที่ดำเนินงานในปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2558
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานและกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  folder การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 มีแผนการจัดการความรู้ 7 แผน คือ แผน 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผน 2 พัฒนาบุคลากร แผน 3 พัฒนาการเรรียนการสอน แผน 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ แผน 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ แผน 6 บริการวิชาการ แผน 7 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
  folder การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
  folder การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดการความรุ้ สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2551
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ ของการจัดการคาวมรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
 
 
  folder รวมข้อมูลเก่า ๆ
รวมข้อมูลเก่า ๆ
 
 
  คลังความรูั
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2551
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2551
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2552
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2552
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2553
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2553
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2554
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2554
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2555 (27)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2555
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556 (47)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2556
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557 (55)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2557
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2558 (2)
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2558
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2559
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2559
 
 
  folder องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2560
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2560
 
 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
  folder งานวิจัยปี2557
งานวิจัยปี2557
  folder งานวิจัยปี2556
งานวิจัยปี2556
 
 
บทความที่มีผู้ชมมากที่สุด (Most Views)
บทความล่าสุด (Recent Articles)


In spite of the fact that Viagra is considered to be a medicine available strictly by prescription over the counter Viagra.