หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557
Articles 
Showing: 1-15 of 55    »»
document ระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา
(Not rated) (23 May, 2015) (231) (0)
document กระบวนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน
(Not rated) (23 May, 2015) (196) (0)
document รูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต : สำนักวิทยบริการฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (349) (0)
document เทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม : กองกลาง
(Not rated) (23 May, 2015) (188) (0)
document คู่มือการบริหารจัดการระบบ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle 2.5.6+ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (213) (0)
document คู่มือการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
(Not rated) (23 May, 2015) (164) (0)
document กระบวนการให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทีศนูปกรณ์ ด้วยระบบ One Stop Service : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (228) (0)
document ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ : สำนักวิทยบริการฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (208) (0)
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(Not rated) (23 May, 2015) (231) (0)
document คู่มือการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ : กองกลาง
(Not rated) (23 May, 2015) (197) (0)
document เทคนิคการคืนเงินทดรองราชการ : กองคลัง
(Not rated) (23 May, 2015) (254) (0)
document คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม : คณะครุศาสตร์
(Not rated) (23 May, 2015) (265) (0)
document คู่มือการให้บริการจุด One Stop Service : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (339) (0)
document คู่มือการพัฒนาบุคลากรที่ดีในการบริการ : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (23 May, 2015) (198) (0)
document คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (23 May, 2015) (288) (0)