ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557 (6)
รวบรวมแหล่งความรู้ เอกสารการดำเนินงานต่างๆ
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานและกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  folder การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 มีแผนการจัดการความรู้ 7 แผน คือ แผน 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผน 2 พัฒนาบุคลากร แผน 3 พัฒนาการเรรียนการสอน แผน 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ แผน 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ แผน 6 บริการวิชาการ แผน 7 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  folder การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
 
  folder การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดการความรุ้ สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2551
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ ของการจัดการคาวมรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
  folder รวมข้อมูลเก่า ๆ
รวมข้อมูลเก่า ๆ
 
  folder คลังความรูั
รวมรวบองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  folder งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมงานวิจัยที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 


บทความที่มีคนอ่านมากที่สุด (Most viewed)
document ภาคเหนือ
อาหารภาคเหนือ ( แอ็บปลา หรือ ห่อหมกปลา ) กระเทียม รสเผ็ดร้อน ขับลมในลำไส้ แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร แก้โรคผิวหนัง...
rating 01 Feb, 2010 ดู (Views): 1009590 ความคิดเห็น (Comments): 0
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 6
จุลสารฉบับนี้เราได้นำผลจากการประชุมคุณอำนวยของกลุ่มความรู้ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งเป็นการรายงานว่ากลุ่มความรู้แต่ละกลุ่มมีรการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 03 Jul, 2008 ดู (Views): 287219 ความคิดเห็น (Comments): 0
document เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ แผนที่ 1 - 6...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 08 Jan, 2010 ดู (Views): 149576 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ภาคอีสาน
  ภาคอีสาน ( ส้มตำ )  มะละกอ                
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 01 Feb, 2010 ดู (Views): 120360 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ภาคใต้ II
ข้าวยำ              ข้าวยำปักษ์ใต้...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 16 Feb, 2010 ดู (Views): 82655 ความคิดเห็น (Comments): 0
บทความที่ปรับปรุงล่าสุด (Recent articles)
document ภาพข่าวการศึกษาดูงานของกลุ่ม "Green Make & Green Heart" จากเว็บไซต์ของ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าวการศึกษาดูงานของกลุ่ม "Green Make & Green Heart" จากเว็บไซต์ของ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล...
rating 22 Jul, 2014 ดู (Views): 3 ความคิดเห็น (Comments): 0
document กิจกรรม : การเรียนรู้
rating 19 Jul, 2014 ดู (Views): 27 ความคิดเห็น (Comments): 0
document การต่อยอดขององค์ความรู้ที่ได้สู่งานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
rating 16 Jul, 2014 ดู (Views): 24 ความคิดเห็น (Comments): 0
document องค์ความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
rating 16 Jul, 2014 ดู (Views): 23 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
rating 17 Jul, 2014 ดู (Views): 27 ความคิดเห็น (Comments): 0


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391