ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงงาน

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 278
โหวต (Votes): 0
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 01 Aug, 2012
by: นางสาวสุวรรณี ป.บ.
Updated: 16 Aug, 2012
by: นางสาวสุวรรณี ป.บ.

สามารถ download ได้ที่นี่

กลุ่ม PBL-QRAD KM
(เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning)
แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงงาน
(สำหรับนักศึกษา)
ชื่อโครงการ             
ประเภทโครงงาน  โครงงานสำรวจ  โครงงานทดลอง  โครงงานประดิษฐ์
เอกลักษณ์ของโครงงาน Unguided project เน้นนักศึกษาเป็นผู้กำหนดปัญหาและออกแบบรวบรวมข้อมูล
ชื่อนักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1.      รหัสประจำตัว     
2.      รหัสประจำตัว     
3.      รหัสประจำตัว     
4.      รหัสประจำตัว     
สาขาวิชา          
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา         
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)        
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน        
 

1.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน              
2.คำถามที่นำไปสู่ข้อค้นพบ                                                            
3.วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน (เป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้น)                                                
4.สมมติฐาน (ถ้ามี)            
5.ขอบเขตของการทำโครงงาน (กลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล/ตัวแปรที่ศึกษา พื้นที่ สถานที่ ระยะเวลา นิยามศัพท์)            
6.หลักการและทฤษฏี (ที่นำมาใช้ประกอบการทำโครงงาน)
7.วิธีดำเนินการ (การกำหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล)           
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
9.แผนการดำเนินงาน (ระบุช่วงเวลาตามขั้นตอนการดำเนินงาน)
10.เอกสารอ้างอิง/Website/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document ความเป็นมาของ PBL Grad KM
document รายงานการประชุม PBL Grad KM ครั้งที่ 1/2555
document รายงานการประชุม PBL Grad KM ครั้งที่ 2/2555
document ตัวอย่าง1 powerpoint ของกลุ่ม PBL Grad KM
document ตัวอย่าง2 powerpoint ของกลุ่ม PBL Grad KM
document แบบประเมินผลการจัดทำโครงงาน
document กรอบปฏิทินการดำเนินงานโครงงาน
document กระบวนการปฏิบัติงาน KM
document แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
document รายงานการประชุม PBL Grad KM ครั้งที่ 3/2555
document รายงานการประชุม PBL Grad KM ครั้งที่ 4/2555
document ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ
document Action plan
document บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning โดย รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
document บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning โดย อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
document องค์ความรู้ที่ได้


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391