องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงงานการส่งเอกสารการผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระห ว่างการศึกษา

        
Views: 22
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 23 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

กระบวนการเดิม

กระบวนการใหม่

สิ่งที่ปรับปรุง

นักศึกษาไม่ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรืออาจมีการติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้รับเอกสาร สด.9 สด.35

1.คณะประชาสัมพันธ์ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปี

2.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ E-Office ให้นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือดาวโหลดเอกสารผ่าน www.student.ssru(กรณีนักศึกษาไม่ได้รับเอกสาร สด.9 และ สด.35ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ณ สัสดีจังหวัด โดยเร่งด่วน)

1.มีการประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลปฏิทินกำหนดระยะเวลาการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีภายในคณะมากขึ้น

2.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา

เอกสารประกอบการยื่นไม่สมบูรณ์ทำให้ต้องมีการแก้ไข

จัดทำตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสารให้นักศึกษาทราบ และแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารแนบดังนี้

1.สำเนาสด.9 จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาสด.35 จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ

6.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

7.สำเนา สด.10 ในกรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

8.สำเนา สด.43 ในกรณีที่เคยผ่อนผันแต่ได้ย้ายสถานศึกษามา จำนวน 2 ฉบับ

9.แบบฟอร์มการขอผ่อนการเข้ารับราชการทหารผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ

แจ้งตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่สมบูรณ์ในเอกสารการผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารและแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารแนบ

นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการยื่นเอกสาร

ก่อนหมดระยะเวลาการยื่นเอกสาร 1 เดือน สรุปรายชื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษายื่นแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารทันตามระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attached files
file 5.pdf (491 kb)