องค์ความรู้ เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามตัวบ่งช้แี ละเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

        
Views: 22
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 23 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม QA PLUS 3.0 ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม QA PLUS 3.0 ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ความรู้หลังจากที่นำเทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการใหม่

สิ่งที่ปรับปรุง

สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากนำความรู้ไปปฏิบัติ

1. ทำบันทึกข้อความแจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐานผ่านระบบ e-office และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น facebook, Line, e-mail

เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร และติดตามงาน

ทำให้ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐานรวดเร็วขึ้น

2. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐาน พร้อมไฟล์ PDF แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ให้ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 1 เดือน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐาน

ทำให้มีไฟล์เอกสารหลักฐานที่พร้อม Upload ในระบบ CHE QA Online และมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

3. เจ้าหน้าที่ประกันฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของรายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐาน พร้อมแจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในกรณีที่ต้องปรับแก้

-

-

4. สร้างโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์เอกสาร และจัดทำแฟ้มจัดเก็บเอกสารหลักฐานแยกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้

จัดหมวดหมู่ไฟล์เอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้น และลดขั้นตอน ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารหลักฐาน และสะดวกในการค้นหา

ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และง่ายต่อการค้นหา

5.  upload ไฟล์เอกสารหลักฐานเข้าสู่โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ (google drive) เพื่อกันข้อมูลสูญหาย และเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online

นำเทคโนโลยี Google Application มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา

สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกที่ และทุกเวลาตามที่ต้องการ และเป็นฐานข้อมูลออนไลน์

                        นอกจากนี้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม QA PLUS 3.0 ได้นำนวัตกรรมของ Google Application มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกอบผลการดำเนินงานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยจัดทำเป็นคู่มือการใช้งานการ upload เอกสารหลักฐานผ่าน Google Application และเผยแพร่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน นำไปใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file 4.pdf (9.39 mb)