องค์ความรู้ เรื่อง บันทึกผลและสรุปองค์ความรู้เรื่องติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร

        
Views: 23
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 22 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 22 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

1. ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงขั้นตอนการไปอบรมพัฒนาตนเอง
2. บันทึกข้อความชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตอบรมต้นปีงบประมาณ
3. ติดตามรายงานหลังอบรมผ่านสื่อ Social Media ได้แก่ Line, Facebook, E-mail
4. บันทึกประวัติการอบรมลงในระบบ ERP
5. รายงานที่ประชุมบุคลากรในแต่ละเดือนเพื่อติดตามผล
ซึ่งจาก ขั้นตอนดังกล่าวนั้น สมาชิกได้เพิ่มขั้นตอนในการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการไปอบรม
พัฒนาบุคลากรของแต่ละคนทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ได้ใช้งบประมาณในการไปอบรมฯ ซึ่งต้องนำเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 1) บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติ 2) สำเนาคำสั่งไปราชการ 3) ใบเสร็จ (ฉบับ
จริง) 4) สำเนาวุฒิบัตร และ 5) แบบฟอร์มรายงานหลังการอบรม ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเพื่อ
ทำเรื่องการเบิกจ่าย จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินก็จะนำเอกสารทั้งหมดมามอบให้ฝ่ายบุคคลเพื่อดำเนินการบันทึก
ข้อมูลการอบรมในระบบ ERP ของบุคลากรคนดังกล่าวและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัดหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากขั้นตอนดังกล่าวมีการจัดทำและปรับปรุงกระบวนการใหม่ในเรื่องการจัดส่งเอกสารให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่ายมีความรวดเร็วเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP การจัดเก็บ
ตลอดจนการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file 3.pdf (1.82 mb)