องค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำเล่มวาระการประชุมจัด

        
Views: 26
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 22 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 22 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

       กลุ่มความรู้งานจัดประชุมได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องขั้นตอนการจัดทำเล่มวาระการประชุมและสรุปองค์ความรู้เรื่องขั้นตอนการจัดทำเล่มวาระการประชุมจัดทำเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่องขั้นตอนการจัดทำเล่มวาระการประชุมที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานของแต่ละคนที่มีการปฏิบัติงานเหมือนกัน แต่อาจจะมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสมาชิกที่มีความสามารถและสนใจในเรื่องนี้ นำมาสังเคราะห์รวมกันจนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file 2_170822112738.pdf (1.55 mb)