หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2560 / แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่

แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่

        
Views: 29
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 09 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 09 Aug, 2017
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์................................(เขียนเป็นข้อ หรือสรุปพรรณาเป็นความเรียง)...............บอกรูปแบบการวิจัย (เชิงคุณภาพ เชิงทดลอง)..................ประชากร................หรือกลุ่มตัวอย่าง..........................บอกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรหรือเปิดตาราง..........................คุณภาพของเครื่องมือ..........สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.........

                 ผลการวิจัยพบว่า....................ตอบตามวัตถุประสงค์ ให้ครบทุกวัตถุประสงค์ .........................งานวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เพื่อการ........(แสดงประโยชน์ของงานวิจัยให้ชัดเจน).................................... (ให้ดูตามรูปแบบของแต่ละวารสาร)         

2. คำสำคัญ

                 ให้เอาชื่อเรื่องหรือตัวแปรที่ศึกษา.......................................ไม่ควรเกิน 3 วลี หรือคำ...............

3. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

                 เกริ่นนำ/บริบท........................................................................................................................

.......................... อ้างอิง......................................................................................................................

                 สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ...........เป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณ หรือตาราง................

อ้างอิง.................................................................................................................................................

                 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย..........ใส่วัตถุประสงค์........................เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว............นำไปสู่การได้ประโยชน์.............................ผู้วิจัยจึงจะสนใจ......................................................ใส่ชื่อเรื่อง.............................................................................................................(ไม่ควรเกิน 2 หน้า)

            4. วัตถุประสงค์ (เขียนจากง่ายไปหายาก หรือ สิ่งที่ไม่รู้ไปสิ่งที่จะค้นหา)

                 เพื่อสำรวจ ............................................................................................................................

                 เพื่อเปรียบเทียบ.....................................................................................................................

                 เพื่อวิเคราะห์.........................................................................................................................

(วัตถุประสงค์ไม่ควรเกิน 2 ข้อ)

5. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                 ใช้แนวคิด ทฤษฏี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเกินครึ่งหน้า A4  (บางครั้งรูปแบบอาจจะอยู่ที่ความเป็นมา) (ให้ดูอภิปรายผลว่าผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฏี หรืองานวิจัย อะไรบ้าง).....................................

6. ระเบียบวิธีวิจัย

                 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ หรืออื่นๆ................... ประกอบด้วยประชากร.................. อธิบายการได้มาของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้สูตรหรือเปิดตาราง)......และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายหรืออื่นๆ....................................

                 เครื่องมือที่ใช้..........บอกลักษณะเครื่องมือ.......ให้ระบุวิธีการสร้างเครื่องมือ..................วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ/ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้สอดคล้องตามศาสตร์/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้.......................................

7. ผลการวิจัย

                ให้ตอบตามวัตถุประสงค์แยกเป็นรายข้อ ให้ครบทุกวัตถุประสงค์ นำเสนอในรูปแบบตาราง ภาพ Flow ที่สามารถแก้ไขได้ และมีความชัดเจน

                        1) ให้อธิบายตามเครื่องมือที่ใช้/ทุกรายประเด็น……………………………………            

2) ให้แยกตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ.....................................................

                        3)........................................................................................................

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

            8. สรุปผลการวิจัย

                 สรุปประเด็นให้ชัดเจนว่าได้ผลการวิจัยเป็นอย่างไร แล้วนำมาเขียนเป็นความเรียง โดยเนื้อหาต้องครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์............................................................................................................

            9. อภิปรายผล

                 ให้หาประเด็นทางบวกหรือทางลบของวัตถุประสงค์ที่ค้นพบจากงานวิจัย นำมาอภิปรายในประเด็นดังกล่าว ที่มีบริบทเหมือนกัน และอธิบายความสัมพันธ์ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี หรือผลงานวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบ (อ้างอิง) จากการทบทวนวรรณกรรม...............

            10. ข้อเสนอแนะ

                   ข้อเสนอแนะที่จะนำเสนอ ควรเป็นข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยค้นพบ เพื่อจะนำไปต่อยอดงานวิจัยของผู้วิจัยเอง และให้งานวิจัยกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น (แนวดิ่งและแนวราบ) หรือประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบ หรือผิดพลาด ไม่ต้องการให้ผู้วิจัยทำซ้ำอีก หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ประโยชน์

.............................................................................................................................................

            11. บรรณานุกรม

                 การเลือกบุคคลที่จะใส่ในบรรณานุกรม จะต้องมีชื่ออยู่ในเนื้อหาของบทความของผู้วิจัยเท่านั้น จึงจะนำมาใส่ในบรรณานุกรม พร้อมทั้งรูปแบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามเล่มวารสารของฉบับนั้นๆ .......

...........................................................................................................................................................

Others in this Category
document การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
document แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย