แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

        
Views: 16108
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 06 Jan, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 08 Jan, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการดำเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยจัดเป็นโครงการชุมชน KM มีบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับปีงบประมาณ 2553 ได้มีการขยายขอบเขตการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วยแผนย่อย 6 แผน คือ แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผนที่ 2 พัฒนาบุคลากร แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน แผนที่ 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ แผนที่ 5 บริการวิชาการ แผนที่ 6 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  รายละเอียดของแผน ดังเอกสารแนบ

Attached files
file KM_Plan_2553_100125132950.pdf (8.58 mb)
Others in this Category
document แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
document เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53
document เอกสาร
document ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
document ความรู้
document ความรู้
document แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้
document ปฏิทินการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปี 53
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553