แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการจุด One Stop Service

        
Views: 259
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 06 Feb, 2015
by: พงษ์สุข น.ว.
Updated: 11 Mar, 2015
by: พงษ์สุข น.ว.

รายละเอียดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อโครงการบริการแบบ One Stop Service วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

รายละเอียดของโครงการ

                หลักการและที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการพัฒนาการให้บริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในมิติ

คุณภาพ ในการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Services)

เช่น โครงการพัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เป็นต้น

                วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

นักศึกษาและผู้ใช้บริการ เสมือนหนึ่งลูกค้าสำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อและเข้ารับ

บริการที่วิทยาลัย จึงได้จัดตั้งงานบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้น และได้กำหนด

เป้าหมายโดยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่

เพียงพอ ทันสมัย และถูกต้อง สำหรับการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการ

บริหารจัดการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ของวิทยาลัย ไปยังวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้เป็นผลสำเร็จ และจะส่งผลต่อไปถึงภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการองค์ความรู้ และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน

                วัตถุประสงค์

1.เตรียมความพร้อมและเพื่อรองรับการพัฒนางานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อย่างสมบูรณ์แบบ

2.เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มารับบริการ

3.เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการและคู่มือการปฏิบัติงาน

4.เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานจัดการความรู้